12-apostles

First class relics of the Holy Apostles Peter, Andrew, James (son of Zebedee), John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthias, James (son of Alpheus), Jude Thaddeus, Simon (the Zealot), Barnabas.

Advertisements